AKVART GALLERIAOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT


PRH: n vahvistama 27.10.2010
1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on AKVART galleriaosuuskunta ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Galleriaosuuskunta tarjoaa näyttely- ja toimitilaa akvarellitaiteilijoille ja akvarellitaiteen harrastajille erillisten sopimusten perusteella. Galleriaosuuskunnan osoite on Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki. Toimitilan vuokraaja on Asunto Oy Humalistonkatu 1 ja sitä hoitaa Kiinteistöpalvelu Oy, Yrjönkatu 9 A, 00120 Helsinki.

3 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja
Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Jokaisesta palvelun käytöstä tehdään kirjallinen sopimus, jonka hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja allekirjoittaa.

4 § Jäsenyyden hakeminen, siitä erottaminen ja eroaminen

Jäsenyyden hakeminen, siitä erottaminen ja eroaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Osuuskunnan jäsenet ovat akvarellitaiteilijoita ja akvarellitaiteen harrastajia, muita henkilöjäseniä, yhteisöjä, säätiöitä, yhdistyksiä tai muita oikeushenkilöitä.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii osuuskunnan etujen vastaisesti.
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle.

5 § Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä pidetään osuuskunnan toimitilassa. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

6 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella.
Osuuden nimellisarvo on sata (100) euroa, jonka suuruinen osuusmaksu jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan pankkitilille 90 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

7 § Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

8 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla on lainmukainen vararahasto.

9 § Ylijäämä

Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous.

10 § Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyjä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokouspaikan päättää osuuskunnan hallitus.
Osuuskunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä.
Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan toimitilassa jäsenten nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut, oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

11 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttävä:
esitettävä - tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta, - vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja hallituksen puheenjohtajalle sanotulta tilikaudelta. valittava - hallituksen jäsenet sekä - tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Kutsu osuuskunnan kokoukseen
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §: mainittuja asioita.
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa mainitaan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.
Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta noudatetaan, mitä osuuskuntalain 4 luvun 15 §:ssä säädetään.

13 § Hallitus

[Vanha teksti: 13 § Hallitus
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja
enintään seitsemän (7) jäsentä. Osuuskunnan hallitus valitaan osuuskunnan vuosikokouksessa ensisijaisesti osuuskunnan jäsenistä. Uuden hallituksen kokoonpanoon tulee valita vähintään puolet uusia jäseniä. Hallituksen jäsenille valitaan kaksi varajäsentä, jotka edustavat estyneenä olevaa/olevia hallituksen jäsentä/jäseniä hallituksen kokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla hallitukselle valitaan puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.]

 

[ §13 on muutettu ja rekisteröity uudelleen Patentti- ja rekisterihallituksessa 27.10.2010 ja se on seuraava:]

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään (7) jäsentä. Osuuskunnan hallitus valitaan osuuskunnan vuosikokouksessa ensisijaisesti osuuskunnan jäsenistä. Hallituksen jäsenille valitaan kaksi varajäsentä, jotka edustavat estyneenä olevaa/olevia hallituksen jäsentä/jäseniä hallituksen kokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja avaa vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla hallitukselle valitaan puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

14 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus
kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

15 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu: - kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, - laatia ehdotus tilinpäätökseksi, - laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta - hallitus voi valita tilapäisiä tai pysyviä toimikuntia osuuskunnan toimintojen edistämiseen ja nimetä toimikunnille vastuuhenkilöt.

16 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.

17 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden nimetylle henkilölle osuuskunnan tavoitteiden mukaisen yksilöidyn tehtävän hoitamiseksi. Hallitus voi päättää myös prokuuran antamisesta.

18 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2009. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi.

19 § Tilintarkastus

Osuuskunnassa on yksi tilintarkastaja ja varamies. Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

20 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan.

21 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.


Edellinen sivu: Jäseneksi?
Seuraava sivu: Jäsenille